Nowa podstawa

Nowa podstawa programowa

 Od września 2012r realizowana jest w szkole średniej nowa podstawa programowa, która określa cele i treści kształcenia oraz wymagania edukacyjne dla kandydatów (absolwentów gimnazjum) podejmujących naukę w liceum (IV etap edukacyjny).

 Podczas nauki w liceum uczeń kontynuuje aż do matury naukę w zakresie obowiązkowych przedmiotów maturalnych: języka polskiego, dwóch języków obcych  (do wyboru z oferowanych przez szkołę: j. angielski, j. niemiecki, j. rosyjski) i matematyki.

 Najważniejszym zadaniem szkoły jest kształcenie umiejętności posługiwania się językiem polskim (dbałość o wzbogacanie zasobu słownictwa) oraz skuteczne nauczanie języków obcych. Zajęcia z języków są dostosowane do poziomu przygotowania ucznia: dla początkujących i kontynuujących naukę (zakres podstawowy i rozszerzony). Poświęcamy dużo uwagi efektywności kształcenia w zakresie nauk przyrodniczych i ścisłych oraz właściwemu przygotowaniu uczniów do życia w społeczeństwie informacyjnym.

 Wybór przedmiotów nauczanych w liceum (IV etap edukacyjny)

 Każdy licealista wybiera spośród przedmiotów maturalnych dwa lub trzy przedmioty w zakresie rozszerzonym i uczestniczy w zajęciach uzupełniających – poszerzających zainteresowania.

 Przedmioty nauczane tylko w zakresie podstawowym: wiedza o kulturze, podstawy przedsiębiorczości, wychowanie fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwa, wychowanie do życia w rodzinie, etyka;

 Przedmioty nauczane w zakresie podstawowym i w zakresie rozszerzonym:

a) język polski, język obcy nowożytny, matematyka (uczeń realizuje zakres podstawowy albo zakres rozszerzony)

b) historia, wiedza o społeczeństwie, geografia, biologia, chemia, fizyka, informatyka (uczeń obowiązkowo realizuje zakres podstawowy a zakres rozszerzony stanowi kontynuację nauczania danego przedmiotu w zakresie podstawowym);

c) tylko w zakresie rozszerzonym (historia muzyki, historia sztuki, język łaciński i kultura antyczna, filozofia).

 Szkoła ma obowiązek zadbać o wszechstronny rozwój każdego ucznia i dlatego dla uczniów, którzy wybierają kształcenie w zakresie rozszerzonym z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych przewidziany jest dodatkowo przedmiot uzupełniający historia i społeczeństwo, który poszerza ich wiedzę w zakresie nauk humanistycznych oraz kształtuje postawy obywatelskie. Natomiast dla uczniów, którzy wybierają kształcenie w zakresie rozszerzonym z przedmiotów humanistycznych przewidziany jest dodatkowo przedmiot uzupełniający przyroda, który poszerza ich wiedzę w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych.

 Szkoła ma obowiązek przygotować uczniów do podejmowania przemyślanych decyzji, także poprzez umożliwianie im samodzielnego wyboru części zajęć edukacyjnych (przedmioty uzupełniające):  zajęcia artystyczne oraz ekonomia w praktyce.

 Nazwa przedmiotu

Przedmioty nauczane w liceum IV etap edukacyjny

zakres podstawowy

zakres rozszerzony

Język polski

Języki obce nowożytne

Wiedza o kulturze

Historia muzyki

Historia sztuki

Język łaciński i kultura antyczna

Filozofia

Historia

Wiedza o społeczeństwie

Podstawy przedsiębiorczości

Geografia

Biologia

Chemia

Fizyka

Matematyka

Informatyka

Wychowanie fizyczne

Edukacja dla bezpieczeństwa

Wychowanie do życia w rodzinie

Etyka

 

Nazwa przedmiotu

Przedmioty uzupełniające w liceum IV etap edukacyjny

Historia i społeczeństwo

Przyroda

Ekonomia w praktyce

Ratownictwo medyczne

Podstawy sztuki walki