Klasa militarno-sportowa

Innowacja pedagogiczna (klasa militarno-sportowa) wprowadzona została w roku szkolnym 2004/2005. Dotyczy ona nowatorskich rozwiązań programowych i metodycznych przy realizacji rozszerzonego programu nauczania z edukacji dla bezpieczeństwa  i wychowania fizycznego.

Program nauczania oparty jest na podstawie programowej MEN oraz innych aktach prawnych związanych z edukacją obronną i sportową w szkole i dodatkowo rozszerzony o postanowienia zawarte w uregulowaniach ustawowych dotyczących powinności obronnych obywateli, instytucji oraz władz lokalnych, jak i w źródłach międzynarodowego prawa humanitarnego.

Istota innowacji – to szeroki udział w realizacji programu nauczania instytucji zajmujących się zawodowo: obronnością kraju, profilaktyką zdrowotną, sportemochroną ludności, utrzymaniem bezpieczeństwa publicznego i ratownictwem medycznym.