Oferta edukacyjna

 hp1    Uczniowie    hp3

ZSP w Wodzisławiu ma jedną z najlepszych baz lokalowych w województwie.
Ilość uczącej się u nas młodzieży odpowiada typowej szkole rodzinnej.

Zajęcia lekcyjne w naszej szkole odbywają się w godzinach od 8.00 do 14.10.
Dla wszystkich chętnych zapewniamy stołówkę i zakwaterowanie w internacie                     (zobacz więcej)

Nauczane języki obce: angielski, niemiecki, rosyjski w grupach o różnym stopniu zaawansowania.

UWAGA – Wszystkie dokumenty i informacje związane z naborem do naszej szkoły – (oferta edukacyjna, punktacja, jak się do nas dostać, formularz zgłoszeniowy) znajdują się w Folderze Do pobrania, Zakładka Rekrutacja

Liceum Ogólnokształcące – okres kształcenia 3 lata

Ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego. Przygotowuje do dalszego kształcenia na wyższych uczelniach.

Klasy mundurowe:

W klasach mundurowych młodzież uczestniczy w zajęciach zgodnie z planem kształcenia m.in.: edukacji dla bezpieczeństwa, przedmiotów ogólno-wojskowych, oraz strzeleckich, ratownictwa medycznego, podstaw sztuk walki otrzymując stosowne świadectwa i certyfikaty.

  • klasa policyjno-prawna

rozszerzenie przedmiotów: edukacja dla bezpieczeństwa, język angielski, wiedza o społeczeństwie, geografia, wychowanie fizyczne. Umożliwia kontynuowanie nauki i podjęcie pracy w Policji (patronat Powiatowej Komendy Policji w Jędrzejowie i Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych w Kielcach), BOR (patronat Wyższej Szkoły Handlowej w Kielcach) straży miejskiej i agencjach ochrony (patronat Szkoły Detektywów i Pracowników Ochrony). W klasach policyjnych młodzież uczy się podstaw prawa karnego, kryminalistyki i zapoznaje z ustawą o policji. Program nauczania obejmuje podstawę programową MEN oraz inne akty prawne związane z edukacją obronną i sportową w szkole, rozszerzony o elementy programu szkolenia podstawowego policjantów (profil prewencyjny).

  • klasa militarno-sportowa

rozszerzenie przedmiotów: edukacja dla bezpieczeństwa, geografia, fizyka, informatyka, wychowanie fizyczne. Umożliwia kontynuowanie nauki i podjęcie studiów w Akademii Wychowania Fizycznego i Wyższej Szkole Pożarnictwa – ułatwia przyjęcie do Straży Pożarnej (patronat Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach), wojska (patronat Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych w Kielcach). Realizowany w naszej szkole w ramach tzw. innowacji pedagogicznej „Program edukacji dla bezpieczeństwa” w zakresie ratownictwa i obrony cywilnej jest wyjściem naprzeciw oczekiwaniom i zapotrzebowaniom społeczeństwa – pozwala przygotować do pracy uczniów, którzy wiążą swoją przyszłość zawodową ze służbami mundurowymi (wojsko, straż pożarna, straż miejska, agencje detektywów i ochrony).

  •  klasa medyczna

rozszerzenie przedmiotów: biologia, chemia, edukacja dla bezpieczeństwa. Propozycja dla osób, które swoją przyszłość łączą z medycyną, farmacją, stomatologią, ratownictwem medycznym, rehabilitacją, ochroną zdrowia. W klasie realizowany jest program nauczania biologii i chemii oraz zajęcia medyczne, na których uczniowie poznają rozszerzone wiadomości o człowieku i środowisku przyrodniczym w którym żyjemy.

Klasa ogólna:

możliwość wyboru przedmiotu wiodącego – rozszerzonego: (język polski, języki obce, wiedza o społeczeństwie, historia, matematyka, fizyka, biologia, chemia, geografia) stosownie do swoich zainteresowań W procesie kształcenia nasza szkoła kształtuje u uczniów postawy sprzyjające ich dalszemu rozwojowi indywidualnemu i społecznemu, takie jak: uczciwość, wiarygodność, odpowiedzialność, wytrwałość, poczucie własnej wartości, szacunek dla innych ludzi, ciekawość poznawcza, kreatywność, przedsiębiorczość, kultura osobista, gotowość do uczestnictwa w kulturze, podejmowania inicjatyw oraz do pracy zespołowej. W rozwoju społecznym bardzo ważne są patriotyzm (kształtowanie postawy obywatelskiej, poszanowanie tradycji i kultury własnego narodu), a także postawy poszanowania dla innych kultur i tradycji.