Oferta edukacyjna

ZSP w Wodzisławiu ma jedną z najlepszych baz lokalowych w województwie.
Ilość uczącej się u nas młodzieży odpowiada typowej szkole rodzinnej.

Zajęcia lekcyjne w naszej szkole odbywają się w godzinach od 8.00 do 14.10.

                    Dla wszystkich chętnych zapewniamy stołówkę i zakwaterowanie w internacie.                  

Nauczane języki obce: angielski, niemiecki, rosyjski w grupach o różnym stopniu zaawansowania.

UWAGA – Wszystkie dokumenty i informacje związane z naborem do naszej szkoły – (oferta edukacyjna, punktacja, jak się do nas dostać, formularz zgłoszeniowy) znajdują się w Folderze Do pobrania, Zakładka Rekrutacja

Liceum Ogólnokształcące – okres kształcenia 3 lub 4 lata

Ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego. Przygotowuje do dalszego kształcenia na wyższych uczelniach.

Klasa ogólna:

Możliwość wyboru przedmiotu wiodącego – rozszerzonego: (język polski, języki obce, wiedza o społeczeństwie, historia, matematyka, fizyka, biologia, chemia, geografia) stosownie do swoich zainteresowań.  W procesie kształcenia nasza szkoła kształtuje u uczniów postawy sprzyjające ich dalszemu rozwojowi indywidualnemu i społecznemu, takie jak: uczciwość, wiarygodność, odpowiedzialność, wytrwałość, poczucie własnej wartości, szacunek dla innych ludzi, ciekawość poznawcza, kreatywność, przedsiębiorczość, kultura osobista, gotowość do uczestnictwa w kulturze, podejmowania inicjatyw oraz do pracy zespołowej. W rozwoju społecznym bardzo ważne są patriotyzm (kształtowanie postawy obywatelskiej, poszanowanie tradycji i kultury własnego narodu), a także postawy poszanowania dla innych kultur i tradycji.

 Klasa biologiczno-chemiczna (medyczna)

Rozszerzenie przedmiotów: biologia, chemia, edukacja dla bezpieczeństwa. Propozycja dla osób, które swoją przyszłość łączą z medycyną, farmacją, stomatologią, ratownictwem medycznym, rehabilitacją, ochroną zdrowia. W klasie realizowany jest program nauczania biologii i chemii oraz zajęcia medyczne, obejmujące wiedzę ogólną i ukierunkowaną zawodowo, przygotowujące do studiów.

W klasach mundurowych młodzież uczestniczy w zajęciach zgodnie z planem kształcenia m.in.: edukacji dla bezpieczeństwa, strzelectwa, ratownictwa medycznego, podstaw sztuk walki potwierdzone świadectwami i certyfikatami.

Klasa policyjno-prawna

Rozszerzenie przedmiotów: edukacja dla bezpieczeństwa, język angielski, wiedza o społeczeństwie, geografia, wychowanie fizyczne. Umożliwia kontynuowanie nauki i podjęcie pracy w Policji (patronat Powiatowej Komendy Policji w Jędrzejowie i Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych w Kielcach), BOR (patronat Wyższej Szkoły Handlowej w Kielcach), straży miejskiej i agencjach ochrony (patronat Szkoły Detektywów i Pracowników Ochrony). W klasach policyjnych młodzież uczy się podstaw prawa karnego, kryminalistyki i zapoznaje z ustawą o policji. Program nauczania obejmuje podstawę programową MEN oraz inne akty prawne związane z edukacją obronną i sportową w szkole, rozszerzony o elementy programu szkolenia podstawowego policjantów (profil prewencyjny).

Klasa militarno-sportowa

Rozszerzenie przedmiotów: edukacja dla bezpieczeństwa, geografia, fizyka, informatyka, wychowanie fizyczne. Umożliwia kontynuowanie nauki i podjęcie studiów w Akademii Wychowania Fizycznego i Wyższej Szkole Pożarnictwa – ułatwia przyjęcie do Straży Pożarnej (patronat Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach), wojska (patronat Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych w Kielcach). Realizowany w naszej szkole w ramach tzw. innowacji pedagogicznej „Program edukacji dla bezpieczeństwa” w zakresie ratownictwa i obrony cywilnej jest wyjściem naprzeciw oczekiwaniom i zapotrzebowaniom społeczeństwa – pozwala przygotować do pracy uczniów, którzy wiążą swoją przyszłość zawodową ze służbami mundurowymi (wojsko, straż pożarna, straż miejska, agencje detektywów i ochrony).