Oferta edukacyjna

ZS w Wodzisławiu ma jedną z najlepszych baz lokalowych w województwie.
Ilość uczącej się u nas młodzieży odpowiada typowej szkole rodzinnej.

Zajęcia lekcyjne w naszej szkole odbywają się w godzinach od 8.00 do 15.00.

                    Dla wszystkich chętnych zapewniamy stołówkę i zakwaterowanie w internacie.                  

Nauczane języki obce: angielski, niemiecki w grupach o różnym stopniu zaawansowania.

Liceum Ogólnokształcące – okres kształcenia 4 lata

Ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego. Przygotowuje do dalszego kształcenia na wyższych uczelniach.

Oddział Przygotowania Wojskowego

pod patronatem Ministerstwa Obrony Narodowej

Kierunek ten oferuje zaopatrzenie ucznia w: pełne umundurowanie wojskowe, wyposażenie wojskowe (rękawice zimowe, plecak taktyczny, czapka zimowa). Program nauczania oferuje również: zajęcia praktyczne i teoretyczne (230 godzin w 4 letnim cyklu nauki  w ramach programu szkolenia), szkolenia na terenach jednostek wojskowych, bezpłatne obozy szkoleniowe. Przedmioty rozszerzone: język angielski, geografia, 1 przedmiot do wyboru.

Klasa ogólna:

Możliwość wyboru przedmiotu wiodącego – rozszerzonego: (język polski, języki obce, wiedza o społeczeństwie, historia, matematyka, fizyka, biologia, chemia, geografia) stosownie do swoich zainteresowań.  W procesie kształcenia nasza szkoła kształtuje u uczniów postawy sprzyjające ich dalszemu rozwojowi indywidualnemu i społecznemu, takie jak: uczciwość, wiarygodność, odpowiedzialność, wytrwałość, poczucie własnej wartości, szacunek dla innych ludzi, ciekawość poznawcza, kreatywność, przedsiębiorczość, kultura osobista, gotowość do uczestnictwa w kulturze, podejmowania inicjatyw oraz do pracy zespołowej. W rozwoju społecznym bardzo ważne są patriotyzm (kształtowanie postawy obywatelskiej, poszanowanie tradycji i kultury własnego narodu), a także postawy poszanowania dla innych kultur i tradycji.

 Klasa ratowniczo-pożarnicza

Rozszerzenie przedmiotów: biologia, fizyka i język angielski. Nauka w klasie ratowniczo-pożarniczej umożliwia zapoznanie się z różnymi aspektami funkcjonowania Straży Pożarnej oraz służb ratowniczych. W trakcie nauki uczniowie będą uczestniczyć w szkoleniach i obozach szkoleniowych, na których będą zapoznawać się ze specyfiką pracy strażaka i ratownika medycznego. Nauka będzie obejmować m.in. zasady prowadzenia akcji gaśniczych, obsługę sprzętu specjalistycznego, elementy pierwszej pomocy i ratownictwo drogowe. Szkolenia będą odbywać się we współpracy z Państwową Strażą Pożarną oraz szkołami pożarniczymi i instytucjami ratowniczymi.

Klasa policyjno-prawna

Rozszerzenie przedmiotów: edukacja dla bezpieczeństwa, język angielski, wiedza o społeczeństwie, geografia, wychowanie fizyczne. Umożliwia kontynuowanie nauki i podjęcie pracy w Policji (patronat Powiatowej Komendy Policji w Jędrzejowie i Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych w Kielcach), BOR (patronat Wyższej Szkoły Handlowej w Kielcach), straży miejskiej i agencjach ochrony (patronat Szkoły Detektywów i Pracowników Ochrony). W klasach policyjnych młodzież uczy się podstaw prawa karnego, kryminalistyki i zapoznaje z ustawą o policji. Program nauczania obejmuje podstawę programową MEN oraz inne akty prawne związane z edukacją obronną i sportową w szkole, rozszerzony o elementy programu szkolenia podstawowego policjantów (profil prewencyjny).

Klasa militarno-sportowa

Rozszerzenie przedmiotów: edukacja dla bezpieczeństwa, geografia, fizyka, informatyka, wychowanie fizyczne. Umożliwia kontynuowanie nauki i podjęcie studiów w Akademii Wychowania Fizycznego i Wyższej Szkole Pożarnictwa – ułatwia przyjęcie do Straży Pożarnej (patronat Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach), wojska (patronat Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych w Kielcach). Realizowany w naszej szkole w ramach tzw. innowacji pedagogicznej „Program edukacji dla bezpieczeństwa” w zakresie ratownictwa i obrony cywilnej jest wyjściem naprzeciw oczekiwaniom i zapotrzebowaniom społeczeństwa – pozwala przygotować do pracy uczniów, którzy wiążą swoją przyszłość zawodową ze służbami mundurowymi (wojsko, straż pożarna, straż miejska, agencje detektywów i ochrony).